STANDAARD GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE

Deze website wordt aangeboden door Arla Foods amba Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@lurpak.nl of kunt u schrijven naar Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J., Denemarken. U bent welkom om de website www.lurpak.nl ("de website") te gebruiken op basis van de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden
Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Arla Foods) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Arla Foods.

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Arla Foods stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Arla Foods biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het voedingsgehalte of de gezondheidsvoordelen van elk van de producten van Arla Foods of met betrekking tot andere medische zaken is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor medisch advies, en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot uw arts te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Arla Foods niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Arla Foods en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arla Foods.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Arla Foods, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die op de website te zien zijn, zijn ofwel door het symbool ® ofwel door het symbool TM geïdentificeerd. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Arla Foods, ofwel Arla Foods heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via info@lurpak.nl

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Arla Foods of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van Arla Foods te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

4. Links

You are permitted to use the material which is displayed on the Website from time to time only as expressly authorised by Arla or its licensors. 

Arla Foods kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Arla Foods is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Arla Foods niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Arla Foods aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@lurpak.nl. In het algemeen verwelkomt Arla Foods links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Arla Foods kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Arla Foods van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Arla Foods

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website "in de staat waarin deze zich bevindt" en "zoals beschikbaar" wordt aangeboden.

Arla Foods neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Arla Foods garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Terwijl Arla Foods de aansprakelijkheid voor door nalatigheid van Arla Foods veroorzaakte sterfgevallen of persoonlijke verwondingen niet uitsluit, accepteert u, door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, dat u Arla Foods niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

6. Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is beschikbaar.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Deense recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Deense rechtbanken.

Privacyverklaring voor lurpak.nl 

Arla Foods Nederland B.V., Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk (“Arla Foods”) beschermt de privacy van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt beschreven hoe Arla Foods, als gegevensbeheerder, persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt in verband met onze diensten en het gebruik van onze website  www.lurpak.nl.

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken en bekendmaken. 

 1. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden

We verwerken persoonlijke data voor de volgende doeleinden en juridische gronden: 

 • Verzenden van nieuwsbrieven

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, registreren wij de persoonlijke data die u opgeeft (naam, e-mailadres) zodat wij u relevante en persoonlijke marketing boodschappen kunnen sturen. 

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR artikel 6(1)(a). U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven via de uitschrijflink in de betreffende nieuwsbrief. 

 • Uw deelname aan wedstrijden

Als u deelneemt aan competities die door Arla Foods zijn georganiseerd, verwerken wij de persoonlijke data die u opgeeft (naam, e-mailadres, competitie input, zoals antwoorden op prijsvragen, etc.) zodat wij de competitie kunnen afhandelen en een winnaar kunnen kiezen en contacteren (GDPR artikel 6(1)(b)). 

Afhankelijk van de specifieke competitie en prijs, kunnen we uw naam, contact details en prijs details delen met onze leveranciers van prijzen (GDPR artikel 6(1)(b). 

Indien wetgeving dit vereist, delen we uw naam en prijsdetails met de belastingautoriteiten (GDPR artikel 6(1)(c)). 

 • Wij kunnen via onze consumentenservice reageren op uw vragen of klachten wanneer u contact opneemt via arla.nl of andere contactpunten (e-mail, social media platforms, etc.). 

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij de persoonlijke data die u ons verschaft verwerken (bijvoorbeeld naam, bedrijf, title, e-mailadres, verzoek details, etc.). Ons consumentenservice team heft toegang tot deze data zodat we u kunnen helpen met vragen of klachten (GDPR artikel 6(1)(f)). 

 • Marketing

We gebruiken cookies om onze marketing persoonlijk en relevant te maken en ten behoeve van re-targeting op websites van derden. Dit is gebaseerd op uw toestemming. Het gebruik van cookiegegevens voor marketing/re-targeting is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten te vermarkten. Lees hier meer over ons cookiebeleid. 

We gebruiken ook tools van social media platformen om onze producten aan te prijzen (bijvoorbeeld Facebook Custom Audience). Voor dat doeleinde gebruiken we ‘hashed’ e-mailadressen (gecodeerde e-mailadressen ten behoeve van privacy) op basis van het e-mailadres dat we van u hebben verkregen (bijvoorbeeld door het inschrijven voor nieuwsbrieven) zodat we gesponsorde posts in uw tijdlijn kunnen laten zien. De openbaarmaking is gebaseerd op onze legitieme belangen voor het vermarkten van onze producten (GDPR artikel 6(1)(f)). 

 • Events en workshops

Wanneer u inschrijft voor deelname aan een event of een workshop, georganiseerd door Arla Foods, zullen wij de persoonlijke data die u ons verschaft registreren (waaronder naam, e-mailadres, event, event datum) zodat wij het event en uw deelname kunnen coördineren, uw deelname kunnen bevestigen of u kunnen contacten in het geval van veranderingen of annulering, etc. (GDPR artikel 6(1)(b)). 

 • Verbeteren van onze website

We gebruiken cookies om onze marketing persoonlijk en relevant te maken en ten behoeve van re-targeting op websites van derden. Dit is gebaseerd op uw toestemming. Het gebruik van cookiegegevens voor marketing/re-targeting is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten te vermarkten. Lees hier meer over ons cookiebeleid. 

 • Interactie met Arla via social media platforms

Als u ons volgt of contact via social media zoals Facebook of Instagram dan valt de door u verstrekte informatie onder deze privacyverklaring en de privacyverklaring van de betreffende sociale mediaplatforms. We moedigen u aan om de privacyverklaring van dergelijke sociale mediaplatforms te lezen. 

 • B2B-relaties (leveranciers, klanten, zakenpartners)

In verband met uw samenwerking met Arla, zullen wij de persoonsgegevens verwerken die wij ontvangen.  Dit is noodzakelijk om bestellingen en leveringen voor betaling en diensten te controleren (naam, contactgegevens, titel, bedrijfsnaam, etc.). Verder zullen we de gegevens gebruiken om de zakelijke relatie met het bedrijf dat u vertegenwoordigt te onderhouden of om activiteiten die u ontplooit vast te leggen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is voor ons van wettelijk belang voor het bewaren van uw gegevens om contracten uit te voeren met het bedrijf dat u vertegenwoordigt en om een zakelijke relatie met dat bedrijf op te bouwen (ook te vinden in GDPR artikel 6 (1) (f)) .

Voor informatie over hoe we uw persoonlijke data gebruiken wanneer u solliciteert op een functie bij Arla Foods, kijk hier

 1. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

We onthullen uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven. 
Daarnaast stellen we persoonlijke gegevens beschikbaar aan onze zakelijke
partners, waaronder IT-leveranciers die namens ons persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.
Dergelijke zakenpartners en leveranciers zijn onderworpen aan de instructies 
van ArlaFoods met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonlijke
gegevens. 

Sommige gegevensverwerkers of subprocessors kunnen zich buiten de EU bevinden. De overdracht van persoonlijke gegevens is gebaseerd op modelcontractbepalingen van de EU-Commissie of EU-VS privacyshield. 

 1. Bewaarperiode

We slaan de persoonsgegevens op zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden en om te voldoen aan juridische verplichtingen, inclusief boekhoudkundige regelgeving in de landen waar we opereren. 

 1. Uw rechten

Behoudens wettelijke uitzonderingen heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben en verwerken. 

Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken tot rectificatie van persoonsgegevens over u die mogelijk onjuist zijn en tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U mag vragen persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft verstrekt als onze verwerking van die persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (dataportabiliteit). 

Op uw verzoek zullen we persoonsgegevens over u wissen, tenzij we een rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. 

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie, zoals Autoriteit Persoonsgegevens. 

 1. Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen (GDPR artikel 6 (1)(f)). In dat geval zullen we de verwerking staken, tenzij dit kan doorgaan omdat ons legitieme belang uw belang overstijgt, of tenzij we de persoonsgegevens nodig hebben om een ​​rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

 1. Gebruik maken van uw rechten

Zoals beschreven in sectie 4 en 5 hierboven, heeft u een aantal rechten wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u uw verzoek indienen via ons online formulier, dat hier beschikbaar is. 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. 

Versie 2.0 Juni 2020