Όροι διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ANT/ΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 6-8, με ΑΦΜ 094251464 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8196100 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει  και  διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός Lurpak eBook / 40 χρόνια Στέλιος Παρλιάρος». O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.lurpak.com/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/  (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «RASCAL A.E.» (η «Διαφημιστική»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 262, έχει αναλάβει την αποστολή των δώρων στους νικητές για λογαριασμό του Διοργανωτή.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι οι ίδιοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν την πλήρη ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Arla Foods Ελλάς και της «RASCAL A.E.» (η «Διαφημιστική»), καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι τον δεύτερο (β’) βαθμό.

Για την έγκυρη συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί  το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από την 7η Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:30 πμ (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, τυχόν συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες. Στη περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο https://www.lurpak.com/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/  να συμπληρώσουν τα αληθή ατομικά τους στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, e-mail) και να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση “Με τι φτιάχνεται το βούτυρο Lurpak;” .

Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνον φυσικά πρόσωπα.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

5. Δώρα

Όσοι τυχεροί απαντήσουν σωστά στην ερώτηση θα κερδίσουν από μια ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου συνταγών του Στέλιου Παρλιάρου.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Όσοι απαντήσουν σωστά στην ερώτηση “Με τι φτιάχνεται το βούτυρο Lurpak;” αυτόματα κερδίζουν από μια ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου συνταγών του Στέλιου Παρλιάρου.

Ο Διοργανωτής εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 ανωτέρω.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν το δώρο τους μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης email που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό τόπο με διεύθυνση https://www.lurpak.com/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/ και δε θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά γενικώς στο διαδίκτυο, ούτε θα ανακοινωθούν σε τηλεόραση ή/και ραδιόφωνο).

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής του Δώρου (ήτοι email και ονοματεπώνυμο)

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές

Ο Διοργανωτής, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τo έπαθλo, είναι ήδη προκαθορισμένo και απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

7. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχεία τους με πλήρη, ορθό και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αναρτήσεις προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιρειών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρείες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού στον ιστότοπο  https://www.lurpak.com/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/ στη διάθεση οποιουδήποτε συμμετέχοντα ήθελε τυχόν να τους αναγνώσει.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής πρόκειται να επεξεργαστεί  τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») [EU General Data Protection Regulation «GDPR»] περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος») αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης και της αποστολής/παραλαβής των δώρων. Ειδικότερα, τα στοιχεία εκάστου συμμετέχοντος τα οποία θα δοθούν για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  και για την παράδοση/παραλαβή του δώρου, δηλαδή ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για όλους τους συμμετέχοντες  θα τηρηθούν σε προσωρινό ηλεκτρονικό αρχείο μόνο για τον σκοπό της απόδοσης των δώρων στους νικητές.

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει ρητή συγκατάθεση στο διαδικτυακό τόπο διεύθυνση http://www.lurpak.com/el-gr/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/ για τη λήψη ενημερωτικού υλικού σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες, απο τον Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους θα τηρούνται σε χωριστό αρχείο απο την εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Arla Foods Eλλας, για την οποία μπορεί να ενημερωθεί στον διαδικτυακό τόπο, https://www.lurpak.com/el-gr/privacy-notice/

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε θα διαβιβαστούν από τον Διοργανωτή σε κανένα τρίτο μέρος. Τα στοιχεία των νικητών θα διαβιβασθούν από το Διοργανωτή μόνο στη Διαφημιστική, σε αρχείο τύπου xls, κλειδωμένο με password, και το αρχείο αυτό θα μεταφορτωθεί από τη Διαφημιστική στην πλατφόρμα mail chimp απο όπου θα γίνει και η αποστολή των δώρων στους νικητές. Διευκρινίζεται για λόγους σαφήνειας ότι η Διαφημιστική δε θα διατηρήσει ούτε θα επεξεργαστεί αρχείο με δεδομένα συμμετεχόντων ή/και νικητών, σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.

Τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων και των νικητών θα διαγραφούν πλήρως από τον Διοργανωτή το αργότερο 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απονομή των δώρων. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ.: 2108196100 ή μέσω e-mail στο dpo_hellas@arlafoods.com ώστε να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιώματά του, δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.

10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής, διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσει, παρατείνει, ακυρώσει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή

Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού στις  20 Σεπτεμβρίου του 2020, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή  παύει να υφίσταται, μη υπέχοντος οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει τη διατήρηση σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Cookies

Κάνοντας χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.lurpak.com/diagonismos-40yrs_stelios-parliaros_2020/ συναινείτε στη χρήση «cookies». Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ο διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν το επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που το επισκέπτεστε.

Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. Προς το σκοπό αυτό, θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, και, παρόλο που συνήθως δεν θα εμφανιστεί ξανά στις επόμενες επισκέψεις σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε και να μην επιτρέψετε την τοποθέτηση «cookies» στη συσκευή σας, ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. O browser σας έχει ρυθμίσεις, που σας επιτρέπουν να ορίσετε από ποια «cookies» επιλέγετε να εξαιρεθείτε και ποια «cookies» μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή σας.

 

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

«Cookies» πλοήγησης, που αφορούν στο session του browser, ώστε να σας παρέχονται οι ουσιώδεις υπηρεσίες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη.

«Cookies» για στατιστικούς σκοπούς, όπως αυτά καταγράφονται από τα Google Analytics και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επίδοσης της ιστοσελίδας, όπως συγκεκριμένα για τον υπολογισμό των σελίδων της ιστοσελίδας στις οποίες περιηγήθηκαν οι χρήστες (page views), τον αριθμό των μοναδικών χρηστών (unique users) που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα και τον συνολικό χρόνο που κράτησε η περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Για όσο διαρκεί το session κατά την πλοήγησή σας, η ανώνυμη πληροφορία αποθηκεύεται στην πλατφόρμα Google Analytics (https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Λειτουργικά cookies, που χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται στη μνήμη, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις (π.χ. γλώσσα) του χρήστη αφορούν στην βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Η πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη. Διατηρούνται για όσο καιρό επιλέξετε να μην τα διαγράψετε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του browser που χρησιμοποιείτε.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή  όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιρειών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.